Numenius americanus
Long-billed curlew / Långnäbbad spov

18    2021-12-10    San Diego, USA

This bird has America's longest bill - at least the longest of all waders - and in proportion to its body! This long-billed curlew breeds in large parts of the western United States and spends the winters in the southernmost parts of the country and in Mexico. The distribution has decreased in the east and for a while the species was regarded as "threatened". However, it has recovered in the west, but is still rare in the east. It feeds on a variety of small animals, mainly various crustaceans, but also insects and sometimes other birds' eggs. This individual was probably on a "winter vacation" in the wetlands at the mouth of the Tijuana River.

Den här fågeln har Amerikas längsta näbb - åtminstone den längsta av alla vadarfåglar och i proportion till kroppen! Den här långnäbbade spoven häckar i stora delar av västra USA och övervintrar i sydligaste delarna av landet och i Mexico. Utbredningen har minskat i öster och under en tid sågs arten som hotad. Den har dock återhämtat sig i väster men är fortfarande sällsynt i öster. Den lever på en mångfald av smådjur, främst olika kräftdjur, men också insekter och ibland andra fåglars ägg. Den här individen var troligen på "vintersemester" i våtmarkerna vid Tijuana-flodens mynning.