Art: Halcyon smyrnensis
White-throated [Smyrna] kingfisher / Smyrnakungsfiskare

Mars 2022