Tetrao urogallus
Western capercaillie / Tjäder

04    2023-05-16    Ammarnäs, Sweden/Sverige

Here we came across a capercaillie that at first appeared to be a female capercaillie, but which on closer inspection turned out to be a yearling rooster. Check out the beard and the color on the chest that differentiates it from a female!

Här stötte vi på en tjäder som först såg ut att vara en tjäderhona, men som vi närmare betraktande visade sig vara en ettårstupp. Kolla skägget och färgen på bröstet som skiljer den från en hona!