Pycnonotus cafer
Red-vented bulbul / Rödgumpad bulbyl

33c056    2023-03-19    Bhutan

A picture of the Red-vented bulbul that clearly shows why it got its name. As it is a common bird with a large distribution area (I photographed it in Corbett in India last year) it is often overlooked but in the right light you can see that it has an incredibly varied plumage. The song is sometimes rendered in English literature as "be-care-ful," while the warning sound is depicted as a repetitive "peep".

En bild på den rödgumpade bulbylen som tydligt visar varför den fått sitt namn. Eftersom det är en vanligt fågel med stort utbredningsormåde (jag fotograferade den i Corbett i Indien förra året) så förbises den ofta men i rätt ljus ser man att den har en oerhört varierad fjäderdräkt. Sången återges ibland i engelsk litteratur som "be-care-ful" medan varningslätet är ett repetitivt "peep".