Harpactes erythrocephalus
Red-headed trogon / Rödhuvad trogon

26    2023-03-24    Bhutan

This medium-sized (34 cm or 13 in), elegant bird is a male Red-headed trogon. Note the blue eye ring and blue bill as well as the watered wing. Trogons belong to one of the most widely distributed bird families - they occur in Asia, Africa and America! This particular species occurs relatively sparingly in a triangle between Nepal, Indonesia and China - with one exception: it is relatively common in Bhutan! We saw it on two occasions.

Denna mellanstora (34 cm), eleganta fågel är en hane av rödhuvad trogon. Notera den blåa ögonringen och den blåa näbben liksom den vattrade vingen. Trogoner tillhör en av de fågelfamiljer som är mest vitt spridda - de förekommer i Asien, Afrika och Amerika! Den här arten uppträder relativt sparsamt i en triangel mellan Nepal, Indonesien och Kina - med ett undantag: den är relativt vanlig i Bhutan! Vi såg den vid två tillfällen.