Corvus frugilegus
Rook / Råka

33c036    2018-04-14    Uppsala, Sweden/Sverige

The rook is seen as an "Uppsala bird" (together with its relative, the jackdaw). It is relatively common in southern and central Uppsala. It thrives well in urban environments and it builds its nest in the vicinity of apartment buildings - which is not always appreciated by other residents in the area... They are quite noisy - but protected by the EU because they are red-listed in e.g. in Austria, Switzerland and the Czech Republic. This is a couple that nests close to the grocery store 'Willys' in southern Uppsala.

Råkan räknas som en uppsalaprofil (tillsammans med släktingen kajan). Den är nämligen relativt vanlig i södra och centrala Uppsala. Den trivs bra i stadslivet och bygger sina bon i närheten av hyreshus - vilket inte alltid uppskattas av övriga invånare i bostadsområdet. De är nämligen ganska skräniga - men skyddade av EU eftersom de är rödlistade i t.ex. i Österrike, Schweiz och Tjeckien. Det här är ett par som häckar i närheten att livsmedelsbutiken Willys i södra Uppsala.