Polihierax semitorquatus
Pygmy falcon / Afrikansk pygméfalk

31    2018-02-01    Samburu NP, Kenya

The Pygmy falcon is the smallest bird of prey in Africa (19-20 cm). It is also different in some other respects: the appearance is characterized by the red eye ring and the uniform grey color of the head and wings - a color cover that in the female is broken by a brown field on the back. (This is obvious in this picture). The Pygmy falcon is divided in two subspecies and two areas in Africa: the subspecies 'semitorquatus' can be found from Angola to northern South Africa. The subspecies 'castanonotus' is distributed from South Sudan to Somalia and south to Uganda and Tanzania. In Kenya, the Pygmy falcon usually uses old nests of White-headed buffalo weaver (Dinemellia dinemelli). Interestingly, in southern Africa, it often chooses the Social weaver's (Philetairus socius) enormous nest - where the two species live in some kind of symbiosis - this despite the fact that the Pygmy falcon is a predator and this species' nestlings are included in its diet. During cold times, the Pygmy falcon even takes advantage of the heat of the giant nests. It is even alleged that the two distribution areas of the Pygmy falcon coincide with those of the two weavers in question, because of this.

Pygméfalken är den minsta rovfågeln i Afrika (19-20 cm). Den är också annorlunda i några andra avseenden: utseendet präglas av den röda ögonringen och den jämngråa färgen på huvud och vingar - ett färgtäcke som hos honan är uppbrutet av ett brunt fält på ryggen. (Detta är uppenbart på den här bilden). Pygméfalken återfinns i två underarter och två områden i Afrika: Underarten 'semitorquatus' återfinns från Angola till norra Sydafrika. Underarten 'castanonotus' är utbredd från Sydsudan till Somalia och söderut till Uganda och Tanzania. I Kenya använder pygméfalken oftast gamla bon av vithuvad buffelvävare (Dinemellia dinemelli). I södra Afrika väljer den, intressant nog, i stället ofta den kolonivävarens (Philetairus socius) enorma bon - där de lever i visst samförstånd - detta trots att pygméfalken är predator och just denna vävares ungar ingår i dess diet. Under kalla tider drar pygméfalken dessutom nytta av värmen i de gigantiska bona. Det påstås till och med att pygméfalkens två utbredningsområden sammanfaller med dessa två vävares på grund av detta.