Burhinus capensis
Spotted thick-knee / Fläcktjockfot

18    2018-01-31    Samburu NP, Kenya

Both Water thick-knee and Spotted thick-knee occur in the Samburu Game Reserve. This one is, as one can easily guess, with the distinct spots of the individual in the picture, one of the latter species. The plumage of the Spotted thick-knee is also unusually uniform, compared to other thick-knees where we usually see a lighter underside and more marked wings. Like other thick-knees, however, this species also has large, reptile-like eyes because it is essentially nocturnal, mostly active at dusk and dawn. Like these, it also subsists on insects, crustaceans, arthropods and other small animals. Unlike the Water thick-kneet, however, it seems less dependent on proximity to water.

Såväl vattentjockfot som fläcktjockfot förekommer i Samburu. Detta är, som man lätt kan gissa med de tydliga fäckarna på individen på bilden, en av den sistnämnda arten. Fjäderdräkten hos fläcktjockfoten är dessutom ovanligt enhetlig jämfört med övriga arter där vi ser en ljusare undersida och mera markerade vingar. Som övriga tjockfotar har emellertid även denna art stora, reptilliknande ögon eftersom den i huvudsak är nattaktiv. Liksom dessa lever den också på insekter, kräftdjur, leddjur och andra smådjur. Till skillnad från vattentjockfoten tycks den dock mindre beroende av närhet till vatten.