Polemaetus bellicosus
Martial eagle / Stridsörn

14    2018-01-31    Samburu NP, Kenya

This magnificent Martial eagle perched quietly high above us in a dry tree. I took a series of pictures, then we approached gradually, before I got this picture at a reasonable range. It shows a fully-fledged individual, which it becomes only at the age of six, and it exhibits several important characteristics: the mighty, powerful claws, the feathered tarsus, the spotted chest, the powerful beak, a slight hint of a crest, and the "standing" position (rather than 'sitting'). This Africa's largest, or second largest, bird of prey (depending on how you count) is called "the leopard of the air" because of its spotted chest and its ability to kill large prey. One of its hunting methods is quite unique for eagles. It soars high above its prey - that it can spot up to 5 km away - and then strikes it, like a falcon, in an attack from the sky. It catches quite a number of bird species, eg. guineafowl, francolins and bustards. It hunts reptiles and is known to have killed more than 90 different mammalian species, of which 14 are monkeys and many are smaller antelopes. The Martial eagle is e.g. the only bird that kills kids from Impala antelopes. The average life-span is 12-14 years, and the oldest individual recorded had passed 31 years, but since the reproduction is low - it only breeds every two years and then lays only one egg, or possibly two eggs - external threats are serious. In recent years, it has been hunted wildly by livestock breeders because of its reputation as a livestock predator (which is only partly true). In a province in South Africa, the numbers of Martial eagles have fallen to one-third over the last 50 years. In addition, it is killed by power lines, power plants, etc. The overall threat is now so great that, since 2013, the IUCN has classified it as "vulnerable".

Den här magnifika stridsörnen satt lugnt högt över oss i ett torrt och glest träd. Jag tog en serie bilder, sedan närmade vi oss successivt, innan jag fick den här bilden på rimligt nära håll. Det är en fullt utfjädrad individ, vilket den blir först vid sex års ålder, och den uppvisar flera viktiga karaktäristika: de väldiga, kraftfulla klorna, den befjädrade tarsen, det prickiga bröstet, den kraftiga näbben, antydan till huvudtofs och den "stående" positionen (snarare än 'sittande'). Denna Afrikas största eller näst största rovfågel (beroende på hur man räknar) kallas "luftens leopard" på grund av sin bröstteckning och sin förmåga att slå stora byten. En av dess jaktmetoder är för örnar tämligen unik. Den svävar högt över sitt byte - som den kan upptäcka på upp till 5 km håll - och slår det därefter, som en falk, i en attack från skyn. Den tar en lång rad fågelarter, t.ex. pärlhöns, frankoliner och trappar. Den jagar reptiler och minst 90 olika däggdjursarter, varav 14 arter apor och flera mindre antiloper. Stridsörnen är t.ex. den enda fågel som tar ungar av impalaantiloper. Den blir i genomsnitt 12-14 år, den högsta noterade åldern är drygt 31 år, men eftersom reproduktionen är låg - den häckar bara vartannat år och lägger då bara ett, eller möjligen två ägg - är yttre hot allvarliga. Den har på senare år jagats vildsint av kreatursuppfödare på grund av att den fått rykte som kreaturspredator (vilket bara är delvis sant). I en provins i Sydafrika har den minskat till en tredjedel de senaste 50 åren. Dessutom dödas den av kraftledningar, vindkraftverk, mm. Det samlade hotet är nu så stort att den, sedan 2013, av IUCN klassificeras som "vulnerable" ('sårbar').