Saxicola rubetra
Whinchat / Buskskvätta

33c075    2016-07-19    Slättåkra, Sweden/Sverige

The Whinchat is usually a solitary bird, but in the falls they can form small flocks, often family based. At this opportunity I counted to five whinchats in one and the same flock - also incorporating two red-backed shrikes. This is a portrait of one of the juvenile whinchats, probably one of the young ones born this year. (This image was also created in the camera, not inte the computer! See the caption to the last picture.)

Buskskvättan är vanligtvis en solitär fågel men på höstarna kan de, som här, bilda små flockar, oftast familjebaserade. Vid det här tillfället räknade jag till minst fem buskskvättor i en och samma flock - som dessutom innehöll två törnskator. Detta är ett porträtt av en av de yngre i flocken, möjligen en av årets ungar. (Även denna bild är komponerad i kameran, inte i datorn! Se kommentar till föregående bild.)