Buceros bicornis
Great hornbill / Större näshornsfågel

27    2023-03-22    Bhutan

In a small opening in the foliage we could see this male Great hornbill, high up in a tree. (The male has red eyes, the female has white). The bird lives up to its name - it can grow to be over a meter long and weigh over 4 kilograms (8.8 lb). The casque in this species becomes a massive, flat and yellow-black helmet. Because the bird is so heavy, the wingbeats are very powerful and noisy. When a bird takes off, the sound is usually likened to a steam locomotive starting up... The bird lives mainly on fruit but supplements this with insects, reptiles, fledglings and even small mammals. Unfortunately, as of 2018, it is listed as "vulnerable" due to hunting and habitat loss.

I en liten öppning i lövverket kunde vi se denna hanne av större näshornsfågel, högt uppe i ett träd. (Hannen har röda ögon, honan har vita). Fågeln gör skäl för sitt namn - den kan bli över en meter lång och väga över 4 kilo. "Näshornet" blir hos denna art till en massiv, platt och gulsvart kask. Eftersom fågeln är så tung blir vingslagen mycket kraftiga och ljudliga. När en fågel lyfter brukar ljudet liknas vid ett ånglok som drar igång... Fågeln lever huvudsakligen på frukt men kompletterar med vissa animalier, till och med fågelungar och mindre däggdjur. Dessvärre är den, sedan, 2018, listad som "hotad" på grund av jakt och habitatsförlust.