Somateria mollissima
Common eider / Ejder

03    2023-02-19    Båtsfjord, Norway/Norge

For someone who has followed the eider population in Sweden, where it has gone from "near threatened" in 2010, to "vulnerable" in 2015 and "highly threatened" in 2020, it was a great joy to be able to see this impressive flock of adult eiders in Båtsfjorden. From having been a characteristic bird in the coastal belt, the population in the Baltic Sea has become increasingly scarce.

För någon som har följt ejderns bestånd i Sverige, där den har gått från "nära hotad" 2010, till "sårbar" 2015 och "starkt hotad" 2020 var det en stor glädje att på Båtsfjorden kunna se denna imponerande flock av vuxna ejdrar. Från att ha varit en karaktärsfågel i kustbandet har populationen i Östersjön blivit alltmer fåtalig.