Poicephalus meyeri
Meyer's parrot / Stäppapegoja

32    2020-01-24    Serengeti NP, Tanzania

Meyer's parrot is found in the plains of Eastern Africa and southwards, however not in South Africa. It nests in tree cavities and subsists on seeds, fruits and berries. It also eats from cultivated crops and as it can appear in flocks while doing that, the damage caused often leads to conflicts with farmers. It is also very popular as a cage bird - one of the species that is said to be among the quickest to imitate human speech. Taken together, this has resulted in a decrease in numbers, but it is still not considered 'threatened.'

Stäppapegojan återfinns på slättland i östra Afrika och söderut, dock inte i Sydafrika. Den häckar i trädhålor och lever på frön, frukter och bär. Den äter också av odlade grödor och eftersom den kan uppträda i flockar blir det ofta konflikter med jordbrukare. Den är också mycket populär som burfågel - en av de arter som påstås lättast kunna härma mänskligt tal. Detta gör att den har minskat i antal, men anses fortfarande inte hotad.