Philetairus socius
Sociable [Social] weaver / Kolonivävare

33c101    2017-09-23    Namibia

The Sociable weavers are best known for building huge, communal nests. A whole colony of birds, with hundreds of individuals, can live together in a single, enormous nest. Because building material is added to it every year, it may eventually collapse, felling a big tree just by its weight. The nests we saw on our trip were probably four to six yards wide and must have been weighing several hundred pounds. At one of our rest stops, I was able to get a close up of this curious individual.

Kolonivävarna är mest kända för att de bygger enorma bon. En hel koloni fåglar, med hundratals individer, kan samsas i ett enda, jättelikt bo. Eftersom det byggs på år efter år kan det så småningom fälla en stort träd med bara sin tyngd. De bon vi såg kunde säkert vara fyra-fem meter breda och måste väga hundratals kilon. Den här nyfikna individen tog jag på nära håll vid ett av våra rastställen.