Anser anser
Greylag goose / Grågås

03    2017-04-10    Växjö, Sweden/Sverige

A Greylag goose is keeping watch at the water's edge. Here we can see some clear differences in plumage and the color of the bill, compared to the Bean goose. The gray goose has a lighter head and more meat-colored bill, without any black bill tip. (Husebymaden Nature Reserve).

En grågås står vakande i vattenbrynet. Här kan vi se en del tydliga skillnader i dräkt och näbbfärg, jämfört med sädgåsen. Grågåsen har ljusare huvud och mera köttfärgad näbb, utan någon svart näbbspets. (Husebymaden).