Nyckel till klassifikationen av fåglarna


Detta är ett försök att följa de senaste forskningsrönen i fråga om klassifikation därför avviker listan något från tidigare konventionella listor. Eftersom tättingarna omfattar så många arter har de delats upp i underordningar.

This is an attempt to make use of the latest results of scientific investigations why the list is slightly different than the ones you find in traditional handbooks. As the passerines include so many different species it has been divided into suborders.

Esta clasificación es un intento de seguir los últimos resultados de las investigaciones científicas, por eso difiere a menudo de las guías convencionales.