Sturnella superciliaris
White-browed meadowlark / Vitbrynad trupial

33c098    2017-11-18    Villa Montes, Gran Chaco, Bolivia

On our way back to Villa Montes, we discovered a pair of White-browed meadowlarks in a field at the roadside. It is a fairly large bird (18 cm), but still small compared to most meadowlarks in the Sturnella family. The name is obviously due to the male's characteristic white eyebrows, which is clearly visible in this picture. It is also this feature that distinguishes this species from the Red-breasted meadowlark, which it resembles, but is not not identical with. Previously, these two species were considered to be conspecific with. It is a social bird that has adapted well to the growing agricultural sector in the region and is therefore often seen in fields like this.

På väg tillbaka till Villa Montes så upptäckte vi ett par vitbrynade trupialer i ett fält vid vägkanten. Det är en ganska stor fågel (18 cm), men ändå liten jämfört med de flesta trupialer i släktet Sturnella. Namnet har den givetvis fått av hannens karaktäristiska vita ögonbryn, vilket tydligt syns på den här bilden. Det är också detta som skiljer ut denna art från den rödbröstade trupialen, som den är lik, men inte identisk med. Tidigare ansågs dessa två arter vara en och densamma. Det är en social fågel som har anpassat sig väl till det alltmer växande jordbruket i regionen och därför ofta ses på fält som detta.