Falco chiquera
Red-necked falcon / Rödhuvad falk

31    2017-09-30    Etosha NP, Namibia

This Red-necked falcon was scouting the plains from one of the few shrubs in the Etosha National Park. This species often hunts in pairs and then demonstrates a particular strategy where one bird flies low and scares up little birds, while the other flies higher and catches those that try to escape.

Den här rödhuvade falken (inte att förväxla med rödfalken som vi finner i medelhavsregionen) satt och spanade ut över slätten från ett av de få buskträden i Etosha-parken. Den jagar ofta i par och har då en säregen taktik där den ena fågeln flyger lågt och skrämmer upp småfåglar, medan den andra flyger högre och fångar dem som försöker fly.